ANTİMON - Sb.jpg

ANTİMON ELEMENTİ

Periyodik cetvelin VA grubunda yer alan, mavimsi gümüş beyazı renkte metal element. Doğada serbest hâlde, gümüş ve arsenikle birlikte rastlanan antimon daha çok stibnit (Sb2 S3) biçiminde bulunur. Kırılgandır; kimyasal özellikleri arseniğe benzer; ısı ve elektriği ondan daha iyi iletir. Havadan etkilenmez, ancak yüksek sıcaklıkta Sb2O3'e dönüşür. Stibnitin ısıtılıp demirle ya da kavrulup oksidinin odun kömürüyle indirgenmesiyle elde edilir. Hidroklorik asitte çözünmez, altınsuyunda çözünür. Derişik sülfürik ve nitrik asitle tepkimeye girer. Daha çok, kurşunu sertleştirmekte kullanılır. Bileşikleri, boya, kibrit, maytap, ateşe dayanıklı malzeme ve ilâç yapımında kullanılır.

Yorum Yazabilirsiniz...

RASGELE ELEMENTLER